bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP SmodBIP

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., zgodnie z aktem założycielskim Spółki, są:

 • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
 • roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
  (PKD 42.21.Z),
 • przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
 • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
 • wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
 • transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B),
 • zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
 • pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),
 • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych (PKD 81.30.Z),
 • naprawa, konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),
 • roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
 • roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
 • działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
 • obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
 • odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z),
 • działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)
 • realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
 • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
 • zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)
 • pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lesznowola, udzielone decyzją Nr 1/2010 z dnia 31.03.2010 r. wydaną przez Wójta Gminy Lesznowola.

Z dniem 13.06.2018r. zacznie obowiazywać nowa TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓWOpublikował: Łukasz Zimnicki
Publikacja dnia: 06.06.2018
Podpisał: Kazimierz Jabłoński
Dokument z dnia: 06.06.2018
Dokument oglądany razy: 6 608