bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP SmodBIP

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Wnoszenie spraw może być dokonywane w szczególności:

  • pisemnie – pocztą na adres:

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Poprzeczna 50
05-506 Lesznowola
albo poprzez złożenie w kancelarii w siedzibie Spółki pod w/w adresem

  • pocztą elektroniczną na adres:

lpk@lpk-lesznowola.pl
lub inny wskazany w odpowiednich informacjach szczegółowych

  • faxem na nr:

22 757 72 72, 22 757 94 32 -  wew. 17

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania przez Spółkę, a w razie niezałatwienia sprawy w tym terminie stosuje się odpowiednio przepisy art. 36-38 kpa.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone w każdej w/w formie, a także ustnie i telefonicznie.
Skargi i wnioski rozpatruje Prezes Zarządu.
Skargi i wnioski, które nie wymagają postępowania wyjaśniającego, są załatwiane niezwłocznie, a odpowiedź na nie udzielana nie później niż 14 dni od daty wpływu. Pozostałe skargi i wnioski, winny być rozpatrzone w terminie jednego miesiąca od dnia ich otrzymania.

Przyjęcia interesantów w siedzibie Spółki w Lesznowoli ul. Poprzeczna 50
w poniedziałki w g. 8:00 - 17:30
od wtorku do piątku w g. 8:00 - 16:00

Inne informacje zawiera serwis internetowy: www.lpk-lesznowola.plOpublikował: Łukasz Zimnicki
Publikacja dnia: 13.04.2017
Podpisał: Kazimierz Jabłoński
Dokument z dnia: 13.04.2017
Dokument oglądany razy: 4 982