bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP SmodBIP

Tryb działania

Tryb działania Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. określają zapisy aktu założycielskiego Spółki, w szczególności zawierające poniższe ustalenia.

Zgromadzenie Wspólników
Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 • powzięcie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty,
 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
 • określanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 • zatwierdzanie schematu i regulaminu organizacyjnego Spółki i jego zmian,
 • dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu,
 • zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
 • nabycie i zbycie nieruchomości,
 • zwrot dopłat,
 • zmiana umowy Spółki,
 • przyjmowanie wieloletnich programów oraz rocznych planów działalności Spółki,
 • rozszerzenie Spółki o nowych wspólników,
 • zatwierdzanie regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • zatwierdzanie projektów regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania,
 • delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może wykonywać swoich obowiązków,
 • inne sprawy zastrzeżone dla tego organu przez Kodeks Spółek Handlowych.

Rada Nadzorcza
Nadzór nad działalnością Spółki sprawuje Rada Nadzorcza.
Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

 • badanie i ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 • doradztwo, konsultacje i porady na rzecz Zarządu w czasie badania i kontroli oraz na wniosek Zarządu,
 • stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków,
 • opracowywanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Rady Nadzorczej,
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.

Zarząd

 • Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz oraz kieruje bieżącą jej działalnością.
 • Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa lub aktem założycielskim Spółki dla Zgromadzenia Wspólników.
 • Obowiązki i tryb działania Zarządu określa regulamin opracowany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólnikow.Opublikował: Łukasz Zimnicki
Publikacja dnia: 13.04.2017
Podpisał: Kazimierz Jabłoński
Dokument z dnia: 13.04.2017
Dokument oglądany razy: 4 717